RESULT 2017 CLASS TOPPERS

B E ( ELEX)    Class Toppers
 

Rank Name  of the Student Percentage of Passing
1 WALVEKAR TUSHAR PRASHANT 82.07
2 SOURABHI BHATTACHARJEE 80.93
3 KAD POOJA KAILAS 80.67
4 THORAT PRAVIN BALASAHEB 80.27
5 ADRAKATTI APOORVA ANAND 79.87

 

T E ( ELEX)  Class Toppers:
 

Rank Name  of the Student Percentage of Passing
1 BHASME RUTUJA RAJENDRA 72.93
2 PISAL PRADNYA SUDHAKAR 71.20
3 DHANESHWARI SHINDE 70.20
4 VISHAL RAUT 70.13
5 GHODKE SHUBHAM SURESH 68.13

 

S E ( ELEX)    Class Toppers

Rank Name  of the Student CGPA
1 RITWIKA HALDAR 9.3
2 YADAV SEETA MADAN 8.22
3 PATIL SWARANJALI MANSING 8.18
4 PATIL AJAY RAMCHANDRA 8.02
5 SARODE RAJASHREE AVINASH 8.02